Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego Majteczkowo.pl

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca – osoba dokonująca Rejestracji, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • Klient – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży towarów;
 • Konto (Panel sprzedawcy) – panel (podstrona) Serwisu Majteczkowo.pl, w ramach której sprzedawca ma możliwość m.in. uzupełniania swoich danych, preferencji czy wystawić produkty na sprzedaż, które zostaną wykorzystane przez serwis majteczkowo.pl - zobacz więcej szczegółów w polityce prywatności. Dostęp do konta możliwy jest wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu Serwisu Majteczkowo.pl i dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz po każdorazowym zalogowaniu, polegającym na podaniu Loginu i Hasła;
 • Użytkownik - sprzedawca lub klient posiadający konto w serwisie;
 • Login - ciąg liter, cyfr lub znaków specjalnych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji lub ustalany w panelu użytkownika;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem formularza Rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu Majteczkowo.pl. Rejestracja następuje poprzez zaakceptowanie formularza Rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu Serwisu udostępnionym na jednej z podstron Serwisu Majteczkowo.pl;
 • Serwis Majteczkowo.pl– serwis internetowy dostępny w domenie Majteczkowo.pl zawierający m.in. udostępnione przez innych użytkowników informację na temat użytkownika, prywatne zdjęcia oraz produkty wystawione na sprzedaż;
 • Towar – przedmioty wystawione na sprzedaż przez Sprzedawców tj. używana bielizna, rajstopy, skarpetki, buty czy inne akcesoria erotyczne na zasadach określonych w Regulaminie w ramach Serwisu Majteczkowo.pl
 • Usługodawca – Właściciel VEGO MEDIA Dawid Fedyk ul. Iwaszkiewicza 32/8 55-200 Oława NIP: 9121916808 REGON: 369408011

Postanowienia ogólne

a) Niniejszy dokument określa warunki, na podstawie których VEGO MEDIA (Usługodawca) będzie oferować Ci towar na swoich stronach internetowych, w tym między innymi w/w witrynie (zwanej "Serwisem"). Odwiedzając / uzyskując dostęp / używając Serwis, wyrażasz zrozumienie i akceptację niniejszych Warunków.

b) Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby móc korzystać z Serwisu, chyba że minimalna granica wieku obowiązująca w prawie osoby odwiedzającej Serwis jest wyższa niż 18 lat, w takim przypadku musisz mieć co najmniej wiek pełnoletności w swojej jurysdykcji. Jeśli nie masz odpowiedniego wieku, nie możesz korzystać z Serwisu i musisz go natychmiast opuścić. Korzystanie z Serwisu jest zabronione, jeśli jest zabronione przez prawo.

c) Aby w pełni korzystać z Serwisu musisz utworzyć konto u nas konto użytkownika lub konto klienta. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje, które przekazujesz nam podczas tworzenia konta, są kompletne i dokładne. Będziesz aktualizował takie informacje, gdy ulegną one zmianie lub kiedy zażądamy.

Składanie i realizacja zamówienia

a) Zarówno przy sprzedaży jak i zakupie towarów stosunek prawny powstaje między Klientem, a Sprzedawcą.

b) Warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Rejestracja jest bezpłatna i ma na celu uzyskanie przez Usługodawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

c) Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Majteczkowo.pl można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:

 • Imię i nazwisko
 • pseudonim
 • adres E-mail
 • numer telefonu

d) Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem Serwisu można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

e) Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych na terytorium Polski.

f) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów. Klient zamawiając produkt jest świadomy, że Towary są używane i mogą w różnym stanie, tak samo jak mogą się różnić detalami względem prezentowanych zdjęć na aukcji w Serwisie. Klient ponosi odpowiedzialność za stan swojego zdrowia podczas obchodzenia się z Towarami i zobowiązuje się do używania go w taki sposób, aby nie zagrażał swojemu zdrowiu.

g) W momencie dokonania poprawnie złożonego zamówienia zostanie założone automatycznie konto klienta. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą mailową i dzięki temu otrzyma możliwość: sprawdzania statusu swoich zamówień czy kontaktowania się ze sprzedawcami.

Przetwarzanie danych i wysyłka przez sprzedawcę

a) Po opłaceniu zamówienia przez klienta sprzedawca zobowiązany jest do podania terminu wysyłki produktu. Termin wysyłki musi zostać zdefiniowany w ciągu 5 dni roboczych od momentu poprawnie opłaconego zamówienia. Termin wysyłki nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych licząc od daty poprawnie opłaconego zamówienia;

b) Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących sposobu pakowania towarów takich jak:

- szczelne zapakowanie w woreczek strunowy,

- wypełnienie paczki w celu ograniczenia ruchu przedmiotu w paczce,

- zapakowaniu w karton otrzymany od Usługodawcy.

c) Sprzedawca otrzymuje gotową etykietę na podstawie, której otrzymuje możliwość zrealizowania wysyłki do klienta. Jako nadawca widnieje nazwy Usługodawcy dzięki czemu sprzedawca zachowuje pełną anonimowość.

d) Przesyłka nie może zawierać jakichkolwiek danych dołączonych wraz z paczką.

Płatności

Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:

- Płatność kartą

- Przelewem Online

Reklamacje

Każdy przypadek zwrotów kosztów jest rozpatrywany indywidualnie. Nasz zespół obsługi klienta dokładnie analizuje każdą sprawę, skargę i zapytanie, aby ustalić, czy zwrot pieniędzy jest uzasadniony. Jeśli uważasz, że przysługuje Ci zwrot pieniędzy, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem kontakt@majteczkowo.pl.

Treści na stronie internetowej

a) Korzystając z Serwisu jesteś świadomy, że będziesz narażony na kontakt z treściami pochodzącymi z różnych źródeł, w tym treści udostępnianych przez innych użytkowników oraz że nie kontrolujemy w pełni i nie ponosimy odpowiedzialności za Treści osób trzecich. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na treści, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw lub mogą wyrządzić szkodę waszym systemom komputerowym Tym samym zgadzają się Państwo zrzec dochodzenia wszelkich roszczeń przeciwko nam.

b) Nie przywłaszczamy sobie prawa własności ani kontroli nad treściami stron trzecich. Strony trzecie zachowują wszelkie prawa do treści stron trzecich i są odpowiedzialne za ochronę swoich praw w razie potrzeby.

c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy bez podania konkretnej przyczyny odmówić opublikowania, usunięcia lub zablokowania dostępu do jakichkolwiek Treści z dowolnego powodu.

d) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że jesteśmy dostawcą usługi internetowej. Niniejszym informujemy, że zabezpieczenia rodzicielskie są komercyjnie dostępne, co może pomóc w ograniczeniu dostępu do materiałów szkodliwych dla nieletnich. Pamiętaj jednak, że nie bierzemy odpowiedzialności za jakąkolwiek ochronę rodzicielską, którą możesz znaleźć lub której używasz.

Postępowanie użytkownika

a) Użytkownik gwarantuje iż wszelkie informację oraz treści przekazane nam są dokładne, aktualne i posiada do nich niezbędne prawa.

b) Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania i zaniechania, które nastąpiły w wyniku korzystania z Serwisu.

c) Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

d) Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności Hasła i Loginu.

e) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za publikowane przez siebie materiały. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Loginu i/lub Hasła. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości bazy danych Serwisu lub usług oferowanych w jego ramach, ze skutkiem natychmiastowym.

Prawa autorskie

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Użytkownik nie może naruszać praw autorskich czy znaków towarowych żadnej ze stron. Możemy według własnego uznania usunąć wszelkie Treści, o których mamy powody sądzić, że naruszają którekolwiek z praw własności intelektualnej innych osób.

Jeśli uważasz, że któryś z materiałów w Serwisie chroniony prawami autorskimi został naruszony prosimy o kontakt. Wszelkie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o prawie do działa oraz podpisem fizycznym lub elektronicznym od właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela prosimy wysyłać na adres: kontakt@majteczkowo.pl

Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Regulaminu wiążącego Użytkownika, W tym celu Usługodawca przekaże Użytkownikom, których zmiany dotyczą, stosowne powiadomienie wraz ze wskazanie wprowadzanych zmian. Powiadomienie będzie zawierać termin wejścia zmian w życie, a nastąpi to drogą elektroniczną, na podany przy rejestracji adres e-mail, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmian.

Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli ten w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy drogą elektroniczną, na adres: kontakt@majteczkowo.pl że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian.